An Ko Rau

AAn Ko Rau,世界语中“静止”的意思。
品牌图标“0”,灵感取自运动秒表计时的概念,意为周而复始,蓄势待发。
An Ko Rau,以运动为文化,创造运动服饰的设计新概念!


Client: An Ko Rau Design team: Mei Shuzhi/Tong Yi/Chen Chenxia 2017